הקוד האתי

קאי פתרונות כוח אדם ומשאבי אנוש

חיפוש משרות :

כללי :

החברה רואה עצמה מחויבת להתנהגות עסקית הוגנת, ערכית וראויה. לכל אחד מעובדי החברה תפקיד חשוב בשמירה על רמה גבוהה של עמידה בחוק ובקוד האתי, ועל עמידותה שלה חברה בטווח הארוך. מטרת קוד ההתנהגות לקדם תרבות של יושר, אמינות, כבוד לחוק ולאנשים עמם עובדת החברה.

קוד זה חל על החברה , עובדיה ומנהליה.

עקרונותיו:

  • אנו פועלים לפי הדין ונהלי החברה – אנו מחויבים לקיים את הדין במדינת ישראל  תוך מתן כבוד למוסדותיה ולסמליה וכן את נהלי החברה.
  • אנו שומרים על חיי אדם וגופו – אנו נפעל באחריות תוך שמירה על כל כללי בטיחות וגהות הבטיחות על מנת שלא לסכן חיים או לגרום לפגיעה בגוף.
  • אנו נפעל ביושר ויושרה – בהגינות בתום לב , בגישה שוויונית ובשקיפות.
  • אנו נחתור למצוינות – כל עובד ישאף לפעול ברמה המקצועית הגבוהה ביותר , אנו נתמיד במאמצינו להתייעל , להתגמש , להתעדכן , להתחדש ולשפר את איכות ביצוענו.
  • אנו פועלים לטיפוח ההון האנושי – מתוך הבנה שההון האנושי הינו הנכס החשוב ביותר של החברה, נטפח את עובדינו ונפעל לקידומם המקצועי.
  • אחריות סביבתית – נפעל בראיית הדורות הבאים ונפעל להקטנת ההשפעה הסביבתית של פעילותינו.
  • אחריות חברתית – אנו רואים עצמנו כחלק בלתי נפרד של החברה הישראלית שבה אנו פועלים , נטפח ונעודד מעורבות חברתית של עובדינו.
  • אנו מייחסים חשיבות לטוהר מידות בפעולותינו ובכלל זה למניעת שוחד, הונאות, שחיתות ומשוא פנים, מחויבים להילחם בכל פעילות המערבת שחיתות, לציית לכלל החוקים הנוגעים למניעת שחיתות, מחויבים להדריך ולרענן את עובדי ומנהלי החברה בנושא טוהר המידות ומקיימים תוכנית הדרכה לעובדים ולמנהלים בנושאים אלו. אנו נמנעים מלתת מתנות וטובות הנאה לגורם כלשהו הנמצא אתנו בקשרי עבודה או לקבל ממנו מתנות בתמורה לעבודתנו או בקשר עם עבודתנו, במטרה לקדם את עסקי הקבוצה או את רווחתנו האישית, למעט מתנות סמליות מקובלות בהתאם לנהלי הקבוצה. אנו נמנעים מלעשות שימוש במשרתנו לצרכי קידום מטרות אישיות או יצירת רווח אישי (לרבות רווח לקרוב) באופן בלתי הולם. הנהלת החברה אוסרת על כל שוחד ומעשה שחיתות, לרבות ביצוע תשלומי זירוז, ופועלת למניעת מקרים של שחיתות.
  • החברה מכבדת את פרטיות העובדים והשמירה על פרטיותם. החברה תקבל מעובדיה לשימושה פרטים אישיים הנחוצים על פי דין (יחסי עובד-מעביד) או לשם פעילותה התקין והמיטבי. החברה תשמור על הפרטים האישיים והגישה אליהם תהיה מוגבלת ולצורך בלבד.
  • אנו מתחייבים כלפי העובדים לשמור על שקיפות בדבר זכויותיהם ולחתור באופן בלתי מתפשר להגנה עליהן.

בברכה,

רם גרשון – מנכ"ל